تصویر لوبسانگ رامپا در لباس قرمز.

زمین تو خالی

تصویر لوبسانگ رامپا در لباس قرمز.
ذهن به مانند اسفنجی است که دانش را جذب میکند

در حال ترجمه لطفاً منتظر بمانید