تصویر لوبسانگ رامپا در لباس قرمز.

فرضیه

تصویر لوبسانگ رامپا در لباس قرمز.
آن وقت که انسانها نخواهند باور کنند، مهم نیست چه میزان دلیل برایشان ارائه شود

در حال ترجمه لطفاً منتظر بمانید