تصویر لوبسانگ رامپا در لباس قرمز.

مواد مخدر و الکل

تصویر لوبسانگ رامپا در لباس قرمز.
شما انسان با فرهنگی نخواهید داشت مگر اینکه آن انسان تحت انضباط قرار گرفته باشد

در حال ترجمه لطفاً منتظر بمانید