تصویر لوبسانگ رامپا در لباس قرمز.

گوی بینی

تصویر لوبسانگ رامپا در لباس قرمز.
آنچه انسان از آن می هراسد از روی جهل و بدون فکر آن را دنبال میکند

در حال ترجمه لطفاً منتظر بمانید